بچه های صمیم در ساعاتی که کلاس ندارند می تونن فوتبال ، والیبال یا پینگ پونگ بازی کنند .

سال ۱۳۹۴ – صمیم ۱۱